اپن کارت یک سیستم مدیرمحتوای تجاری مخصوص فروشگاه سازاینترنتی قابل دسترس برای استفاده عمومی به صورت اپن سورس باامنیت بالاو سئوفوق العاده قابل ارتقاء وامکان بومی سازی یکی ازمحبوب ترین اسکریپت های تجاری درکسب وکارهای اینترنتی بین کاربران به شمارمیرودکه به دلیل اپن سورس بودن ازقالب وماژولهای متنوع بیشماری برخورددارهست وهمچنین باکنترل پنل ادمین مجهزبه ابزارتجاری ولی کارکردی ساده وقابل فهم حتی برای افرادمبتدی بایکبارورودبه ادمین ومروربخشها وقسمتهای کنترل ادمین بخوبی متوجه چگونگی کاربااین ابزارهاخواهیدشداغلب کاربرانی که اپن کارت فروشگاه اینترنتی افتتاح کردندهمچنان بااپن کارت طی چندین سال درحال فعالیت باقی مانده ونهایت رضایتمندی راازاین سیستم ابرازمیکنند.شماهم میتوانیدجهت تست پی ازبازدیددمواپن کارت درذیل جهت اطمینان وآشنایی بیشترابتدا نسخه رایگان اپن کارت را ازهمین سایت دانلود ونصب کنید ومحصولات خودرا درآن واردکنیداگرصحت توصیه مادرست بودواین سیستم توجه شمارابه خودجلب نمود سپس به ارتقا ودرخواست تهیه نسخه تجاری وحرفه ای تراین سیستم که ماهمراه باهاست رایگان مخصوص اپن کارت ویک دامین ملی رایگان به صورت اماده به بهره وری وفروش کامل ظرف کمتراز48ساعت پس ازاخذسفارش به شماتحویل خواهیم داد همراه باوب سرویس پیامک ویک شماره اختصاصی پیامک فروشگاهی  باپشتیبانی کامل ومجربدموبخش ادمین وبخش کاربری اپن کارت  یوزر وپسورد ورود به ادمین demo است


                                                                                                                    

                                                                                        دموبخش ادمین   کلیک کنید                                                                                                     دموبخش کاربری کلیک کنید

Latest

قالب فشن

قالب فشن

40,000تومان

قالب استقلال اپن کارت2.3
قالب استیل اپن کارت3
نسخه 2.3.اپن کارت فارسی
درگاه پرداخت بانک ملت
قالب آریا

قالب آریا

30,000تومان

قالب اپن کارت دریا
قالب اپن کارت شاپ تایر
قالب اپن کارت پارس
قالب اپن کارت سوهان
قالب اپن کارت کوروش
قالب اپن کارت2-بنتا

قالب اپن کارت2-بنتا

40,000تومان 50,000تومان

قالب اپن کارت2-بابی بلو

قالب اپن کارت2-بابی بلو

35,000تومان 30,000تومان

قالب اپن کارت2-آذر

قالب اپن کارت2-آذر

25,000تومان 40,000تومان

قالب اپن کارت2-آبان
قالب فشن

قالب فشن

40,000تومان

قالب آریا

قالب آریا

30,000تومان

قالب اپن کارت2-بنتا

قالب اپن کارت2-بنتا

40,000تومان 50,000تومان

قالب اپن کارت2-بابی بلو

قالب اپن کارت2-بابی بلو

35,000تومان 30,000تومان

قالب اپن کارت2-آذر

قالب اپن کارت2-آذر

25,000تومان 40,000تومان